• Je ontvangt geen facturen meer?

  Neem contact op met je operator/leverancier en vermeld dat je geen digitale factuur meer wenst, maar wel een normale factuur per post, waar je wettelijk recht op hebt.
 • Waar vind ik het telefoonnummer van de klantendienst?

  Meestal vind je deze terug op jouw factuur. Heb je geen factuur bij de hand dan kan je de desbetreffende telefoonnummers terug vinden op de websites van de operator/leverancier.
 • Je ontvangt een factuur van een operator/leverancier en deze klopt niet ?

  Neem onmiddellijk contact op met je klantendienst en vraag een rechtzetting.
 • Wat is een regulator ?

  Dit is een toezichthouder voor bijvoorbeeld , Telecommunicatie , Energie, Media enz. Deze treedt op in het belang van de consumenten en hij ziet hij er op toe dat de juiste regelgeving toegepast wordt
 • Wat houdt de nieuwe telecomwetgeving van 01/10/2012 in ?

  Op 1 oktober 2012 is een nieuwe telecomwet in werking getreden. Voor de consument voorziet die wet een aantal belangrijke wijzigingen, vooral wat de opzegging van het contract (internet, televisie, mobiele en vaste telefonie) betreft:

  • Een operator kan geen schadevergoeding meer eisen van een abonnee (met niet meer dan 5 oproepnummers) voor de opzegging van een contract van bepaalde of onbepaalde duur.

  • In geval van voortijdige opzegging van een contract van bepaalde duur tijdens de eerste zes maanden mag de geëiste schadevergoeding de abonnementskosten, die nog verschuldigd zijn tot aan het einde van de periode van zes maanden volgend op de inwerkingtreding van het contract, niet overschrijden.

  • Er wordt evenwel voorzien in een uitzondering voor koppelaanbiedingen die in ruil een abonnement van bepaalde duur of een product (gsm, tablet, decoder, …) aanbieden, gratis of voor een zeer democratische prijs. In geval van voortijdige opzegging kan de operator een bijkomende schadevergoeding claimen die de restwaarde van het product op het ogenblik van de verbreking van het contract niet overschrijdt.

  • Bij een tariefverhoging, zelfs indien deze gekoppeld is aan de consumptieprijsindex, heeft de abonnee het recht zijn contract zonder boete op te zeggen. Dit uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de wijzigingen.

  • Voortaan kan de abonnee een contract schriftelijk opzeggen, per brief of langs elektronische weg (een e-mail versturen, een vakje aanvinken in een formulier op een website, een sms sturen naar een nummer dat door de operator speciaal voor opzeggingen werd ingesteld, …). Er is dus geen aangetekende brief meer nodig en er moeten ook geen rechtvaardigingsgronden meer worden aangehaald. Het contract wordt onmiddellijk geschorst op het door de abonnee gekozen moment. De operator moet zo snel mogelijk een einde maken aan de betrokken dienst, rekening houdend met de techniek, en de abonnee hiervan een schriftelijke bevestiging bezorgen.


  De nieuwe wet eist vanaf nu de uitdrukkelijke en schriftelijke (brief of e-mail) toestemming van de abonnee in geval van contractwijziging door de operator. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:
   
  • De abonnee geeft zijn schriftelijke toestemming om het lopende contract te vervangen door een contract van bepaalde duur. Dit contract kan enkel voor de vervaldatum worden opgezegd door middel van de betaling van een schadevergoeding waarvan het bedrag aan de abonnee wordt meegedeeld.
  • De abonnee geeft zijn akkoord met de wijziging van het oorspronkelijke contract door de operator niet. Het originele contract blijft van kracht en zal op de vervaldatum worden omgezet in een contract van onbepaalde duur dat gratis en op ieder ogenblik kan worden opgezegd op voorwaarde dat een opzegtermijn van maximum 2 maanden wordt in acht genomen.
  • De nieuwe regels hebben betrekking op de contracten voor de leveringen van diensten op het vlak van internet, televisie en mobiele en vaste telefonie. Ze gelden voor nieuwe contracten en voor contracten die werden afgesloten voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

  "Bron: http://www.belgium.be/nl/nieuws/2012/news_telecomwet.jsp"

 • Wat houdt de nieuwe wetgeving omtrent het energiebeleid in België in ?

  Sinds 13 september 2012 kunnen gezinnen en KMO's gratis van leverancier veranderen. Dit geldt voor:
  • Gezinnen (huishoudelijke afnemers) met een contract van bepaalde of onbepaalde duur
  • Zelfstandigen en KMO's met een contract van bepaalde of onbepaalde duur en een verbruik van:
   • maximaal 50 MWh voor elektriciteit
   • maximaal 100 MWh voor aardgas
  Uw nieuwe leverancier regelt alles voor je. Als je van leverancier wilt veranderen, moet je enkel een contract met een andere leverancier tekenen. Je nieuwe leverancier regelt alles voor je zodat je binnen de maand kunt veranderen. Er zijn leveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf welke datum je nieuwe leverancier je kan beginnen leveren.
   

  "Bron: http://www.vreg.be/veranderen-van-energieleverancier"